BIBLIOGRAFIA

 1. Biblioteka Warszawska, 1851, T.II.

 2. BLP Nowy Korbut, T.VII.

 3. A. Brückner. Dzieje kultury polskiej, Kraków – Warszawa 1946, T.IV. (reprint: Wiedza Powszechna, Warszawa 1991.).

 4. E. Czaplejewicz. Literatura jako zjawisko heterogeniczne /w:/ E.Czaplejewicz, E.Kasperski. Kresy, Syberia, literatura, Warszawa 1995.

 5. E. Felińska. Pamiętniki z życia, Wilno 1856.

 6. E. Felińska. Listy do I.J. Kraszewskiego (kopie rękopisów). Archiwum Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi w Warszawie, ul. Żelazna 97.

 7. E. Felińska. Wspomnienia z podróży do Syberii, pobytu w Berezowie i    Saratowie spisane, Wilno 1852.

 8. Z. Sz. Feliński. Kopia listu z Petersburga do rodziny, z 8 I 1860r. , Archiwum Sióstr Rodziny Maryi.

 9. Z. Sz. Feliński. Listy ascetyczne. Warszawa 1995.

10. Z. Sz. Feliński. Pamiętniki, PAX, Warszawa 1986.

11. Z. Sz. Feliński. Paulina córka Ewy Felińskiej, Warszawa 1996.

12. Gazeta Warszawska, 1850, nr 271.

13. M. Grabowski. O nowych powieściach polskich /w:/ Tygodnik Petersburski 1847, nr 82.

14. A. Grzymała-Siedlecki. Słowo wstępne /w:/ Adam Szymański. Szkice, Lwów 1921.

15. Hersylia. Powieść obyczajowa przez Ewę Felińską /w:/ Biblioteka Warszawska 1850.

16. I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara. Społeczeństwo   polskie od X do XX wieku, Książka i Wiedza, Warszawa 1979.

17. M. Janik. Dzieje Polaków na Syberii, Kraków 1928.

18. J. Kolbuszewski. Kresy, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1995.

19. Z. Kossak. Rok polski, obyczaj i wiara, PAX Warszawa 1958 .

20. List I.J.Kraszewskiego do Ewy Felińskiej, kopia znajdująca się w Archiwum Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi.

21. J.I. Kraszewski. List do Aleksandra Zawadzkiego z 23 IV 1855r. w Żytomierzu (kopia)– Archiwum Sióstr Zgromadzenia Rodziny Maryi.

22. Nekrolog Ewy Felińskiej. J. I. Kraszewski. Gazeta Codzienna,   Warszawa 1860, nr 21.

23. Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych, Warszawa   1857    nr 81.

24. A. Kuczyński. Polskie opisanie świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994, T.I.

25. A. Kuczyński. Syberyjskie szlaki, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.

26. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. PWN, Warszawa 1985.

27. Nekrolog Ewy Felińskiej. Biblioteka Warszawska. Warszawa 1860, T.I (z.3).

28. Nekrolog Ewy Felińskiej. Dziennik Literacki, 1860, nr 9.

29. O ruchu literackim /w:/ Gazeta Warszawska 1850, nr 268.

30. St. Pigoń. Wstęp i przypisy /w:/ A.Mickiewicz. Pan Tadeusz. Zakład   Narodowy im. Ossolońskich, 1980. BN, seria I.

31. Z. Poniatowska. Pamiętnik. Ostatnie wspomnienia matki dla   najlepszych dzieci, wg rękopisu z lat 1881-1898, znajdującego się w Archiwum Zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi.

32. Przegląd Poznański, 1851, T.XII .

33. Rozmaitości 1857 nr 2.

34. L. Siemieński. Przegląd piśmiennictwa /w:/ Czas. Kraków 1857, T.V, zeszyt 13.

35. J. Szczypka. Kalendarz polski, PAX, Warszawa 1980.

36. L. Sztyrmer /w:/ Tygodnik Petersburski, Petersburg 1843, nr 27.

37. W. Śliwowska. Polskie drogi do emancypacji /w:/ Losy Polaków w XIX – XX w., red.   B. Grochulska, J. Skowronek, PWN, Warszawa 1987.

38. W. Śliwowska. Zesłańcy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie XIX wieku, Instytut Historii PAN, Warszawa 1998.

39. Wacław P. Gazeta Warszawska 1857, nr 30.

40. H. Wyczawski. Arcybiskup Zygmunt Szczęsny Feliński, Collectanea Theologica ATK, Warszawa 1975.

41. A. Zwolan. Poetyka samotności w polskiej literaturze syberyjskiej. /w:/

      E. Czaplejewicz. E. Kacperski. Kresy, Syberia, literatura, Warszawa 1995.


Bibliografia pokrywa się w pełni z bibliografią pracy magisterskiej, napisanej przez Martę Gambin na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, pod kierunkiem prof.dr hab. Ewy Ihnatowicz w grudniu 1999 r.